ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Releaseyourself: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de IJweg 505C, 2143 CL te Boesingheliede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68583265.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Releaseyourself opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten, adviezen of werkzaamheden op het gebied van arbeidsmobiliteit (re-integratie), van werk naar werk trajecten (Outplacement, Spoor-2 trajecten, Loopbaanadvies), coaching, training, bemiddeling en/of aanverwante werkzaamheden.
 3. Klant: een door de Opdrachtgever aanwezen natuurlijke persoon (medewerker en/of uitkeringsgerechtigde) die door Releaseyourself is geaccepteerd voor begeleiding op het gebied van arbeidsmobiliteit.
 4. Diensten: alle diensten, adviezen of werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Releaseyourself uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de diensten, adviezen en/of werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht(bevestiging) ofwel die mondeling zijn overeengekomen.
 5. Overeenkomst/Opdracht: iedere afspraak tussen Opdrachtgever en Releaseyourself tot het verlenen van Diensten door Releaseyourself ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2. |  TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Releaseyourself in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst, waarbij voor de uitvoering door Releaseyourself, derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Releaseyourself zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Releaseyourself deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Releaseyourself treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende Opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

ARTIKEL 3. |  TOEPASSELIJK REGLEMENT

Releaseyourself acht zich gebonden aan het Privacy- en Klachtenreglement en zoals vermeld op deze website van Releaseyourself.

ARTIKEL 4. |  OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De door Releaseyourself gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Releaseyourself is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. Releaseyoureself kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Releaseyourself beschikbare informatie.
 5. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Releaseyourself niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Gedane aanbiedingen en/of gemaakte offertes gelden niet voor toekomstige Opdrachten.
 7. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (offerte) door Releaseyourself retour is ontvangen.
 8. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de opdrachtbevestiging (offerte).
 9. Opdrachtgever en Releaseyourself hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Releaseyourself een tussen Opdrachtgever en Releaseyourself gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

ARTIKEL 5. |  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Releaseyourself is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Iedere Overeenkomst leidt voor Releaseyourself tot een inspanningsverplichting, tenzij in de opdrachtbevestiging (offerte) uitdrukkelijk en specifiek het behalen van bepaalde resultaten is overeengekomen.
 3. In alle gevallen waarin Releaseyourself dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
 4. Wanneer Releaseyourself de Opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een Opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Releaseyourself aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Releaseyourself aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Releaseyourself worden verstrekt.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Releaseyourself zijn verstrekt, heeft Releaseyourself het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Releaseyourself een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Releaseyourself op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Releaseyourself de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Releaseyourself zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Releaseyourself een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Releaseyourself gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Releaseyourself daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 6. |  EINDE, OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de overeengekomen Dienst een re-integratie Spoor-2 traject betreft of een andere vorm van een Dienst waarbij aspecten van ziekteverzuim van de Klant een rol spelen, dan eindigt de verplichting van Releaseyourself om de overeengekomen inspanningen uit de Overeenkomst te leveren (vóór het verstrijken van de overeengekomen duur uit de opdrachtbevestiging) op het moment dat Releaseyourself door Opdrachtgever in kennis wordt gesteld van een toegenomen arbeidsongeschiktheid tot 100%, vastgesteld door een Arbeidsdeskundige, waarbij geen re-integratieactiviteiten meer kunnen worden uitgevoerd of wegens afgenomen arbeidsongeschiktheid een structurele terugkeer in Spoor-1 of in de oorspronkelijke functie van de Klant eveneens is vastgesteld door een arbeidsdeskundige.
 2. Indien de overeengekomen Dienst een begeleiding naar werk betreft waarbij het beoogde doel plaatsing in een andere dienstbetrekking is, dan eindigt de inspanningsverplichting van Releaseyourself (vóór het verstrijken van de overeengekomen duur uit de opdrachtbevestiging) op het moment dat door de Klant een aanbod voor een dienstbetrekking is geaccepteerd. Onder deze bepaling vallen in ieder geval Diensten die worden aangeduid met de term ‘Outplacement-traject’ en daarnaast alle Diensten waarbij uit bij de opdrachtbevestiging (offerte) blijkt dat het beoogde doel plaatsing in dienstbetrekking buiten (of andere dienstbetrekking binnen) de Opdrachtgever is. Voor de definitie van een plaatsing in een andere dienstbetrekking wordt verwezen naar wat gangbaar is. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat het bij een plaatsing in een andere dienstbetrekking gaat om een betaalde dienstbetrekking voor tenminste 65% van de loonwaarde van de overeengekomen arbeid of de uitkering ten tijde van de aanvang van de Opdracht.
 3. Indien de inspanningsverplichting door Releaseyourself eerder eindigt dan de overeengekomen duur van de Overeenkomst zoals vermeld in de vorige twee leden, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze Overeenkomst die bedoeld zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst geldig te blijven, tussen de partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens.
 4. Indien een partij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is de andere partij – buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, schriftelijk in gebreke is gesteld, hem daarbij een redelijke termijn wordt geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Tekortkomingen moeten steeds nauwkeurig worden omschreven.
 5. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
 6. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 7. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 8. de andere partij de toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt of de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
 9. indien na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden Releaseyourself goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 10. indien Releaseyourself de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

ARTIKEL 7. |  GEHEIMHOUDING

 1. Releaseyourself is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Releaseyourself draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Opdracht worden ingeschakeld.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Releseyourself en Klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Releaseyourself zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 4. In afwijking van de vorige drie leden is Releaseyourself gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens, informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

ARTIKEL 8. |  INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Releaseyourself behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Alle door Releaseyourself verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Releaseyourself worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Releaseyourself behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9. |  OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Releaseyourself geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Releaseyourself niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Releaseyourself is in geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 3. Releaseyourself heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Releaseyourself haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Releaseyourself opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Releaseyourself niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder een verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 5. Indien Releaseyourself bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Releaseyourself aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 2. Releaseyourself is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Releaseyourself is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op arbeidsdeskundig advies, wordt dit advies naar beste inzicht en vermogen samengesteld, doch biedt dit voor de Opdrachtgever geen garantie dat onvoorwaardelijk naar dit advies kan worden gehandeld. In het geval dat bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) tegen het advies van Releaseyourself in oordeelt dat de voor de betreffende werknemer wel passend werk, al dan niet binnen de organisatie van de opdrachtgever, beschikbaar is, draagt Releaseyourself daarvoor geen aansprakelijkheid. Het door Releaseyourself verstrekte advies kan niet op dergelijke gronden als onjuist worden aangemerkt en betreft slechts een inspanningsverbintenis. Alle aansprakelijkheid van Releaseyourself ter zake is uitgesloten.
 4. Voor alle directe schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht is de aansprakelijkheid van Releaseyourself beperkt tot het deelbedrag van de Opdracht en/of zal in ieder geval gemaximaliseerd zijn tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht.
 5. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 4 is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd van zes maanden de aansprakelijkheid van Releaseyourself verder beperkt tot het over de laatste zes maanden door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag.
 6. Indien de beperkingen van de aansprakelijkheid, genoemd in dit artikel, in rechte geen stand houdt, zal de uit te keren waarde worden bepaald door de desbetreffende beroepsaansprakelijkheids-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 7. Voor alle indirecte schade geldt, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, dat Releaseyourself nimmer aansprakelijk is. Indien er sprake is van overmacht zoals omschreven in artikel 9, is Releaseyourself niet verplicht tot enige vergoeding van schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Releaseyourself.
 9. Releaseyourself heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 10. Releaseyourself is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, of tenietgaan van bescheiden en informatie tijdens vervoer of verzending per post, internetgebruik of vervoer door of namens Opdrachtgever, Releaseyourself of derden.
 11. Opdrachtgever blijft te allen tijde onverkort verantwoordelijk, aansprakelijk en draagplichtig voor aanspraken, die voortvloeien uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Klant c.q. de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever van Releaseyourself. Daaronder worden mede begrepen eventuele extra financiële verplichtingen van de werkgever op basis van een besluit van het UWV ter zake een loondoorbetalingverplichting van de werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 12. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Releaseyourself verjaren na één jaar na het moment waarop Releaseyourself bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 11. |  HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Het honorarium van Releaseyourself bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Releaseyourself.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw), alsmede reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het honorarium van Releaseyourself conform de offerte (opdrachtbevestiging) wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, naar keuze van Releaseyourself per maand, per kwartaal, per jaar, vóór, tijdens of na de gehele of gedeeltelijke volbrenging van de werkzaamheden of Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Releaseyourself behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

ARTIKEL 12. |  BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, op een door Releaseyourself aan te geven wijze, conform offerte of andere schriftelijke afspraak, in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien betaling na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, niet is voldaan, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Releaseyourself heeft het recht vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke rente voor zakelijke transacties in rekening te brengen.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Releaseyourself verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op Afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Releaseyourself onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het tijdig nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de volgende kosten voor rekening van de Opdrachtgever:
 7. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is;
 8. hogere kosten die Releaseyourself aantoonbaar heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren;
 9. eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten;
 10. rente over de verschuldigde incassokosten.
 11. Indien de Opdrachtgever met een door hem aan Releaseyourself verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die Releaseyourself op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid, is de Opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan Releaseyourself een rente verschuldigd op voet van de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.
 12. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, wordt een korting van maximaal 20% verstrekt voor de volgende Opdracht binnen een jaar te plaatsen, indien de ontbinding binnen de halve duur van de Opdracht plaatsvindt. Bij ontbinding nadat de helft van de tijd van de Opdracht is verstreken, wordt geen korting gegeven.

ARTIKEL 13. |  ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen vóór de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor, is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van coachingsgesprekken binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit, is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur vóór aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren vóór aanvang van deze activiteiten 25% van deze kosten.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom betreffende begeleidingstrajecten verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van Releaseyourself.

ARTIKEL 14. |  VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Releaseyourself voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Releaseyourself toerekenbaar is.
 2. Indien Releaseyourself uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Releaseyourself zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Releaseyourself, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Releaseyourself en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. |  GESCHILLENBESLECHTING

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Releaseyourself is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Releaseyourself en Opdrachtgever c.q. Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Releaseyourself gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.